, ,

This Will Be Thought Provoking!

Results are easy!

Really, results are easy – so why do we often get overly provoked by this claim? Let’s get to it. Saying results are easy is not the same as saying they come without a price-tag. Results always comes with a price-tag and that boils it down to my point: Results, as everything else, are not worth paying too much for. 

Don’t be the consumer
If we invest in anything it’s clear we must pull out more than we put in, to make it a sensible transaction. If we invest 1 million in a market and “it” only buys for half a million, based on that specific million, it’s clearly not worth the money. But half a million is a result, and it can seem as a good one, if presented with the right tools. But in this specific case, we are in the wrong end of consumption.

I have done it myself

 1. Doubled the turnovers and paid for it with all my time and my health.
 2. Changed the market and paid for it with my friendships and marriage.
 3. Reached my KPI’s and paid for them by drowning myself in hands-on operations and by taking over “the thinking part” in my department.

Name a mistake and I have made it myself or seen others make it. 

To me it’s clear, in business, that the art of causing something to happen MUST come with a clear sense of investing. Not only regarding money but regarding everything that’s on the table:

 1. Time.
 2. People.
 3. Money.
 4. Resources.
 5. Knowledge.
 6. And you name it. 

Instead of simplifying money or simplifying people and so on – we must learn how to:

 1. Survey them all.
 2. Include them all.
 3. And then simplify what we now know into actionable business.

This is what it truly means working smart and then hard.

All this is also a vital part of what you invest in, working with gennembrud.nu. 
When I’m with you, I’m better. When you are with me, you are better. When people join forces with others, they become more and get even better. I believe your success, is my success – and to get you there, I will provoke the best out of you.

Call me +45 53 53 52 00

Share Button
, , ,

Now You Can Beat Apple? – Monday Morning #1

It seems like Apple have forgotten the 3 most important arguments why you and I should buy Apple-products:

Listen as podcast

 1. Easy to use
 2. Functional
 3. And saves us time

What can we learn from this?
Apples success-formula is simplification and emotions but now they are back on the fiasco-formula they already have proven not working for them by painting us a more complex and average tech business picture.

Apple in the “Steve Jobs 2.0 is back version” were a marketing monster. We didn’t have to choose what to buy, Apple already decided that by having ONE iPhone, ONE iPod, ONE Apple TV – we just had to lean into the hype and let our emotions make a buying decision.

Now we must THINK. Now we must choose. Now the hype is dead?

Big, strong and slow?
Apple still have a tremendous financial muscle but as we have seen again and again; wits beats power. Are the Apple products just as “great” as in the Steve Jobs days? Yes, they are! But Apple has now left their own success-formula and that might be the first step away from their own greatness. We are as customers no longer part of the “WE” called the “Apple family”, that provided us a personal image – no, we are buying products competing with one another produced by the same company.

That is bad timing, but time will show how Apple deals with this.

So how can you beat Apple?
We can take over the world as being the business giving our customers:

 1. Easy to use
 2. Functional
 3. And saves us time

It is not about “the product”, it’s about being the marketing monster providing the hype we all can lean into and enjoy the ride.

Have a wonderful week.

Share Button
, ,

Before the (week)END #2 – Who and How?

The following 6 vital business and leadership questions have continuously proven highly valuable:

Readtime: 2,30

Click to listen as podcast:

 1. Who are the few “ambassadors” ensuring the business thrives in the future?
 2. Who are the many driving the “basic results-creating machinery” in the business?
 3. And, who are the few but powerful individuals always undermining both the first and second group?

And after we have identified that:

 1. How do we lead, inspire and motivate the first two groups?
 2. How do we support and develop the corporation between the “ambassadors” and the “basic results-creating machinery”?
 3. And, how do we handle the powerful few but highly destructive individuals correctly?

The reality of leadership is rarely “a Disneyland-like experience”. We often find ourselves in businesses that employs a broad variety of humans whom do not react like “they are supposed to” according to common sense and the management philosophies of the ages. Therefore it’s a given circumstance that we as leaders must contain more than one people-strategy to ensure the desired business-results.

What to possess to find the answers?

 1. Finding and implementing relevant tools matching your business-needs as perfectly as possible starts by seeing the full picture. No, you and I don’t see the full picture by ourselves.
 2. Then simplifying it. This really means figuring out which few factors, out of many, that will affect the business most efficiently. Oversimplifying is not it.
 3. And at the same time – as secure as possible – bring the business to its goal(s). Often fast becomes the autocratic measurement scale.

Conclusion
So, see the full picture and convert it into a simple and easier to understand map. A map that show people the most secure road to the goal(s). That is it :-) if you have leadership-responsibilities.

There is a specific psychology and strategy behind finding the correct answers and if you are interested I can share them with you.

Have a wonderful weekend

Share Button
, , ,

Before the (week)end #1

As podcast – click here.

Read more

Share Button
, ,

Høj omsætning trods tydelige mangler

Det lykkelige ved business er, hvis vi mangler evnerne, visionerne og idéerne, at vi via traditionelle markedsanalyser, trods deres åbenlyse mangler, og ”giv kunden hvad de gerne vil have paradigmet” kan skabe helt ok økonomiske resultater.

Det kan ligeledes være helt udmærket forretning, at ligge sig i slipstrømmen i og af brancher, hvor pionerer disrupter og skaber fornyet opmærksomhed, og høste de lavhængende frugter heraf. Dette specielt hvis virksomheden, der benytter denne strategi, har de økonomiske muskler til at investere sig stærkere ind i markedet end konkurrenterne.

En vital sikkerhed for økonomiske resultater
Dette sikrer i virkeligheden, at vi kan generere god omsætning og indtjening selv i organisationer, hvor kompetencerne ikke er frit tilgængelige og ligeledes i kulturer, hvor motivationen er en knap ressource. Frygtbaseret ledelse, excelarket og business as usual mind-settet kan fint skabe resultater. Dette er en fantastisk mekanisme og sikkerhed, som mange virksomheder dygtigt mestrer.

Måske, en times tid værd at tænke over
Når det er sagt, er det en spændende tanke at forestille sig, hvad der sker i en virksomhed, når vi udover disse traditionelle dyder tilfører andre kompetencer, motivationer og visioner. Hvis du føler for at forfølge denne tanke, så leger jeg herefter lidt med den – og håber dette kan bibringe dig og din virksomhed værdi. Hvis ikke, er det fede ved sådan en artikel her, at man hurtigt og smertefrit kan klikke væk fra den igen.

Hvad nu hvis?
Virksomheder, der dygtigt har opbygget stærke økonomiske muskler, hele tiden proaktivt investerer nogle af de penge i at udkonkurrere sig selv? Dette kan umiddelbart lyde lidt tosset, men omvendt er det helt sikkert, at der hele tiden er folk udefra, der alligevel forsøger at gennemføre denne øvelse. De fleste udefra vil fejle hermed, men lige pludselig lykkes det for nogle! Og det er nu bedre business, hvis dette sker indefra, og ikke udefra. Jeg håber årsagen hertil er tydeligt?

Men kunne jo lege med at ansætte folk, som har en helt anden tankegang og adfærd, end resten af organisationen har, og bede dem om konstant og hele tiden at ”hacke” forretningsmodellen, produkterne, ydelserne og metoderne – og skabe konkrete resultater hermed!? Hvis det projekt umiddelbart virker urealistisk, så findes der seriøse virksomheder, der med succes, hyrer en business provocateur (mig) til at udføre og drive dette projekt. Det er ofte billigere, lettere at komme i gang med og nemmere at overdrage, når organisationen er klar hertil.

En af de mange store fordele er, at dem der IKKE ønsker, at udfordre status quo kan slippe herfor. Det er en dejlig frihed at kunne tilbyde sine ansatte. Derved sikres det ligeledes, at kun dem der ønsker at udfordre samme, skal bruge tid på projektet. Win/win.

Forestil jer?

At man løbende skaber frirum og tid til, at ledelsen kan ”forlade” hverdagen og tænke strategisk. At man bruger denne tid til at analysere og trykteste egne idéer, adfærd og branchelogikker. Det kan ske i virksomheder, at en ledelse faktisk aldrig rigtig får ”reel” feedback. Det kan godt være sådan, og gerne i takt med at man som leder stiger i graderne og får mere magt, at kvaliteten af den feedback man modtager er dalende. Dette selvfølgelig kun i organisationer, hvor der findes en hvis mængde ansatte, som er bange for at miste deres job, og derfor begynder at pleje egne interesse i at beholde deres job, før de driver virksomhedens interesser, i at skabe øgede resultater.

Denne sparring er ligeledes let tilgængelig og økonomisk overskuelig, hvis man hyrer business provocateur’en (mig).

Hvad handler det her i virkeligheden om?
I virkeligheden er der mange muligheder, og det spændende er ofte, hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind i jeres konkrete behov, udfordringer og omstændigheder, at mulighederne kun bliver flere og rigere. Det er selvfølgelig lidt nemmere at overskue salgskursus A, B eller C i travl hverdag, eller et godt grin og et inspirerende kick-off. Heldigvis er der plads til os alle, vores behov og vores ønsker. På markedet for udvikling og sparring kan man få alt hvad hjertet kan begære.

Her er min ”skjulte” agenda
Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg gerne vil sælge dig min ekspertise – for penge. Jeg skriver ikke mine indlæg for mit glatte ansigts skyld – slet ikke. Jeg tror ganske simpelt på, at uanset hvem I er, jeres omstændigheder og ønsker, at vi kan skabe gennembrud sammen. Derfor skriver jeg mine indlæg: Så du kan lære mig lidt bedre at kende, og måske får lyst til at tage en dialog med mig om jeres forretningsmæssige ønsker.

Så er I et sted, hvor mere af det samme ikke længere kan dække hele jeres business. Hvor et los i vanetænkningen kan give mening, og hvor resultater aldrig er noget I går på kompromis med, så tror jeg på, at vi kan indgå et lykkeligt ægteskab. Sådan helt lavpraktisk kan jeg pakke det jeg tilbyder ind i foredrag, sparring og processer.

Vi kan jo starte med at drikke en kop kaffe eller to, og snakke nærmere om det.

Christian Campbell
cc@gennembrud.nu
+45 53 53 52 00

Share Button
, ,

High revenue despite obvious deficiencies

The happy circumstances of business are, if we lack the skills, the visions and the ideas ourselves that we through traditional market analyzes, despite their obvious flaws, and via “the giving the customer what they want paradigm” can create quite ok economic results.

It can also generate quite good business to lie in the slipstream of industries where pioneers disrupt and by that create renewed attention, and we can harvest the low-hanging fruits of it all. This especially if the company using this strategy has the financial muscles to invest more strongly in the market than its competitors.

An important security for financial results

This in fact ensures that we can generate good revenue and earnings even in organizations where the competencies are not freely available, and that also in cultures where motivation is a scarce resource. Fear-based management, the excel-sheet and the business as usual mind-set can create satisfying results. This is a great mechanism and security that many companies master.

Perhaps worth thinking about for an hour

Having said that, it’s an exciting thought to imagine what happens in a company when, besides these traditional virtues, we add other competencies, motivations and visions. If you feel like pursuing this thought, then I’ll play a little with it for the rest of this article – and hope this can bring value to you and your company. If not, fortunately such an article here is quickly and painlessly clicked away from.

What if?

Companies that have successfully built strong economic muscles constantly and proactively invest some of that money in outperforming themselves? This may sound a bit crazy immediately, but conversely, there are always people from the outside who are constantly trying out perform you. Most of the outsiders will fail, but suddenly someone will be successful in trying! And now; it’s better business if this happens from within and not from the outside. I hope the reason for this is clear?

However, “playing” with people who have a completely different mindset and behavior than the rest of the organization, and asking them to constantly “hack” the business model, products, services and methods, to create solid business value has unlimited potential. If this project immediately seems unrealistic, there are serious companies that successfully hire a business provocateur (me) to run this project on their behalf. It is often cheaper, easier to get started with and easier to entrust once the organization is ready.

One of the great many advantages by doing this is that those (internally) who do not want to challenge the status quo can escape this. It is a wonderful freedom to offer one’s employees. This also ensures that only those who want to challenge the same (the status quo) are the only ones who must spend time on the project. Win / win.

Imagine?

That you are constantly creating freedom and time for management to “leave” the rat race and think strategically. And that you spend this time analyzing and pressure-testing own ideas, behaviors and industry logics. It can happen in companies that a management actually never really gets “real” feedback. It may be so, as you rise in the degrees as a leader, and gain more power, that the quality of the feedback you receive is declining. This of course only in organizations where there is a certain number of employees who are afraid of losing their jobs and therefore begin to care for their own job-security before pursuing the company’s interests in achieving increased results.

This sparring is also easily accessible and economically reasonable if you hire the business provocateur (me).

What is this really about?

In fact, there are many many options, and the exciting thing is often if I spend some time adapting to your specific needs, challenges and circumstances that opportunities are getting more and richer. Of course, it’s a little easier to review sales classes A, B or C in a busy everyday life. Or a good laugh and an inspiring kick-off. Fortunately, there is room for all of us, our needs and our wishes. In the market for development and sparring you can get everything your heart can ask for.

Here is my “hidden” agenda

It’s not a secret that I would like to sell you my expertise – for money. I do not write my posts for my smooth face – not at all. I simply believe that regardless of who you or your business are, your circumstances and wishes that we together can create a breakthrough. Therefore, I write my posts: So you can get to know me a little better, and maybe want to have a conversation about your business wishes.

Are you and the business in a place where more of the same no longer can cover your entire business. Where “a kick in the habitual thinking” can make sense, and where creating results are never to be compromised, I believe we can enroll in a “happy marriage”. On a hands-on level, I can share with you that I can deliver what I offer in lectures, sparring and processes.

We can start by drinking a cup or two of coffee and have a conversation about it.

Christian Campbell

cc@gennembrud.nu

+45 53 53 52 00

Share Button
,

Nu tjener de endnu mere!

Som ledere med det overordnede ansvar for ”virksomhedens” succes, står vi konstant med en ret afgørende opgave lige foran os: Hvordan transformerer vi hele tiden virksomheden ind i nye paradigmer, effektivt? Det betyder oversat: Hvordan driver vi vores virksomhed på en måde, der gør, at de mennesker (læs kunder) der omgiver os, føler vi leverer lige præcis det, der retfærdiggør, at de handler med os?

Værdien dette indlæg tilbyder
I vore tids paradigme er idéer og tid den mest vigtige kapital overhovedet, hvilket gør agilitet, speed- to-market og relevans, blandt andre, til ufravigelige faktorer og vilkår at mestre. I dette indlæg kaster jeg to vigtige temaer i luften, der kan øge din/jeres agilitet, speed-to-market og relevans: Transparens og Transformation. Indlægget tilbyder dig noget afgørende at tænke over og bearbejde, for at forfine evnen til at stimulere tidens paradigme.

Det bør du vide til en start
Det kan være fristende at tro, at ”we are so great at what we do”, at det er vores produkter, koncepter og brand(s), der fastholder os i evig succes – men sådan forholder det sig på ingen måde. Jeg vil med det samme ”røbe”, at 9 ud af 10 virksomheder, jeg møder, laver selvanalyser der fortæller, at: ”Vi er allerede en aktiv spiller i det aktuelle paradigme”. Men hvis jeg optimistisk vender billedet 180 grader, så er det måske 1 ud af 10 virksomheder, der rent faktisk er det, og har en adfærd, der understøtter tidsånden, udnytter den optimalt og derved tjener endnu mere.

Agilitet, speed-to-market og relevans
Alt handler om at kunne omstille sig lynhurtigt, og som verden fungerer i dag, kan virksomheder med overgjort fokus på egne interne processer ikke følge med i dette game. Det handler om hele tiden at kunne omstille sig til kundernes omstændigheder og realiteter. Virksomheder. der giver sine kunder oplevelsen af, at virksomhedens procedurer går foran kundens ønsker, vil potentielt lukke sig selv på rekordtid.

Når der skabes innovation og nye idéer, baseres dette ofte på, at vi har opdaget et eller andet uopfyldt behov på et marked – og det er jo super fint. Men hvis en virksomhed er for lang tid om at få idéen produceret og lanceret på sit marked, vil produktet være forældet, allerede når det rammer ”butikkerne”. Det vil bevirke, at brandet på ganske kort tid vil blive omgivet af en aura af støv, forældelse og manglende relevans.

Den virksomhed, der hele tiden formår at gribe den bevægelse kunderne er i, og tilmed også formår at sætte retningen for, hvor de er på vej hen, er den, der opleves relevant og tiltalende. Aldrig har psykologi og evnen til at analysere sit marked og kunder været mere relevant.

Definitionen af paradigmer
Paradigmer defineres selvfølgelig af flere faktorer og kan ikke oversimplificeres. Når det er sagt, så kan et paradigme dog nemt genkendes på den logik og derved tilhørende adfærd, som kendertegner det:

 1. Da vi primært var landmænd og nybyggere var vores logik at optimere udbyttet af vores hårde indsats, og vores adfærd blev kendetegnet af at dyrke og optimere vores arbejdsdyr og udvikle hjælpemidler.
 2. Det foranledigede, at vi gik ind i det industrielle paradigme, hvor vi fjernede alle unødvendige bevægelser, sub-optimerede, begyndte at masseproducere og hvad der dertil hørte.
 3. Derfra skiftede vi til at fokusere på information, som foranledigede at vores samarbejde og samtale på tværs af siloer skulle brydes ned, og de forskellige enheder i en virksomhed skulle være tættere på hinanden. Så det hed ikke længere salg og marketing, men salg/marketing.

Ordet paradigme kommer fra græsk (παράδειγμα parádeigma, som er sammensat af para = “hos” + deiknynai = “vise”, og det betyder tilsammen “forbillede” eller “mønster”), heraf kommer nutidens brug: en tænkemåde eller et system af tanker og sammenhænge. Wikipedia

Udfordringen ved paradigmer er, at fordi de skifter, er der ingen garanti for, at vi gør. Fordi et paradigme er slut betyder det ikke automatisk, at vi fik implementeret de basis-ting, som paradigmet var bygget på. Jeg kan liste den ene virksomhed efter den anden, der drives ud fra gamle logikker og gamle adfærdsmønstre, men på de interne linier fortæller sig selv en HELT anden historie. Man behøver ikke være professor i noget som helst for at regne ud, om omverdenen belønner aktuel udadrettet adfærd eller ord i interne rækker: Der går ikke længe, så er vi som virksomhed forældede og glemte. Og jo større en virksomhed er, jo tungere falder den, når den falder. Bare spørg Nokia, Lehman Brothers og alle de andre døde giganter, vi ikke engang længere husker navnet på.

Det nuværende paradigme
Så nu er vi her, hvor tid og idéer er nøglefaktorer i vores paradigme. Så når en telegigant har noget de kalder ”kundeservice” hvor:

 1. Svartider tælles i døgn.
 2. Telefonnumre lettest findes alle andre steder end på gigantens egen hjemmeside.
 3. Åbningstiderne er noget så slattent som 08:00 – 20:00.
 4. At jeg helst skal gøre hele arbejdet for dem online.

Ja, så VISER den aktuelle adfærd, at virksomheden IKKE opererer inden for det nærværende paradigme. Og det kan vi læse om på TrustPilot.

Eller:

 1. Hvor vi som borgere i et samfund kan gå på kommunen.
 2. Bestille et haste pas.
 3. Og så ellers vente i 14 dage på at det kommer frem.

Jeg har som menneske, i denne situation, hverken fået gode idéer, eller oplevet at min tid er værdsat og respekteret. Min vigtigste kapital er altså ikke varetaget – så hvorfor skulle jeg være loyal? Fordi jeg er tvunget, ja – men hvor længe mon det holder?

Transparens
Tidligere paradigmer har ført os til det sted, vi er lige nu; hvor teknologien er så avanceret, at stort set alt hvad vi gør er synligt. Alting er applikationer (apps) i en eller anden afskygning, og mere og mere skabes i open source, så næste generation bygges oven på noget eksisterende og ikke i sam-eksistens med noget eksisterende. Et godt eksempel kan være Elon Musk, der har lagt hele Teslas IP (Intellectual Property) ud på nettet. Filosofien er, at hvis vi hele tiden udkonkurrerer os selv, bliver vi bedre. Dette fremfor at gemme sine hemmeligheder og derved håbe på, at nogen vi ikke nåede at se, ikke udkonkurrerer os. ALT KOMMER FREM – paradigmet dikterer transparens.

Det betyder i praksis, at tidsånden forventer åbenhed og gennemsigtighed, og reagerer hurtigt og ubarmhjertigt på lukkethed. Så det kan da godt være, at en stor hotelkæde får taget super professionelle billeder af deres hotelværelser, med den dér linse, der får det hele til at se større ud – men det gør kunderne, der bruger hotellet også, og deres billeder ryger på TripAdvisor uden filter, uden linse og med i ”posten” kommer de kritiske eller gode ord om oplevelsen. Hvilket er ét af mange beviser på, at transparens er den nye ”grundlov”.

Siger hotelkæden, eller hvilken som helst anden business, ét og gør noget andet, så går der ganske, ganske kort tid, så har kunderne over-rulet vores egen branding og sat en anden dagsorden.

Men alt det her går jo også den anden vej. Hvis vi gør det godt over for vores ansatte og kunder. Hvis vi har fede værdier omverdenen kan identificere sig med. Hvis vi handler ud af boksen og løser udfordringer ingen andre formår, så bliver det også set. Alt bliver set, på godt og ondt.

Konsekvenserne på godt og ondt
Sådan helt lavpraktisk er det dét, der sker, når virksomheder er stagnerede i gamle paradigmer; at deres adfærd bliver mere og mere upassende og fremmed, set med omverdenens øjne. Det sørgelige er ofte, at vi på de interne linier slet, slet ikke ser dette tids nok. Vi er så overbeviste om vores egen interne virkeligheds validitet, at vi kun hører de få røster, der bekræfter os i vores antagelser, og ikke alle dem, der advarer os. Vi bliver dem, der står i vejen, obstruerer og kritiserer udviklingen. Vi bliver kulturbærere af fortiden. Ikke af de gode gamle værdier, men af rigide tankesæt og forældet ”teknik”. I virkeligheden puster vi selv til den ild, som lige om lidt er den ild, der skånselsløst fortærer os. Det gør vi ved at vise kunderne, at vi vil tvinge dem til at bruge os, og ikke gøre os fortjent til, at de har lyst til at bruge os.

Omvendt belønner markedet og tidsånden også, når vi er åbne og gavmildt deler vores grundkode, så andre kan bygge ovenpå. Når en onlinebutik, der sælger sko møder egen udfordring; at kunden ikke kan komme forbi og prøve skoen på, ved at levere dag til dag, og gratis lade kunden sende uønskede køb tilbage, uden yderligere udgifter. Så har man forstået noget.

Og hør nu her: Ja, det er en såresimpel idé med sin tydelige forretningsmæssige udfordringer indbygget. Men den virker i tidsånden. Jeg kan handle hele døgnet. Jeg bliver inspireret, når jeg handler der. Jeg bliver glad, og jeg føler min tid er respekteret og behandlet med den rette indstilling.

Og kun den virksomhed, der ER i paradigmet; altså ER i logikken og adfærden, vil få denne idé. Så kan alle de andre kopiere den, men så er vi tilbage ved speed-to-market, som jeg nævnte i starten. Agilitet er svært, når man starter bagerst i feltet. Det ved enhver, der har taget store chancer nok til at have vundet nederlagets værdifulde lektie.

Transformation
Hvordan flytter vi folk over i det nye paradigme, fremfor at skubbe dem derover? Der er altid to afgørende kræfter i spil: Manipulation og Transformation. Manipulation handler om at skubbe mennesker i en bestemt retning, hvorimod transformation handler om at få folk med. Mennesker er mest motiverede, når de flytter sig og går med; ikke når de skubbes og tvinges. Det er ganske enkelt ikke god business at skubbe til mennesker og markeder. Og når det er sagt, så bliver det også transparent, om I er en manipulerende eller transformerende virksomhed, og mon ikke det smitter lidt af på hvem, der har lyst til at arbejde for jer?

Når mennesker er skubbet i en bestemt retning, har vi en tendens til at søge tilbage, hvor vi kom fra – tilbage til det, vi plejer at gøre, det gamle. Når vi er inspireret, inviteret og selv har flyttet os bliver vi interesserede og opbygger troen på at vi kan – og har vi først lært at gøre dette én gang, så kan vi gøre det igen. Transformation er at tage det eksisterende og forvandle det til noget nyt. At tage jeres virksomhed, som den er, og lade den transformere sig ind til det, som den skal være i fremtiden.

Hvad nu?
Det her er et debatoplæg, der har til formål at udfordre status quo, og skabe nye muligheder. Næste gang I som ledelse mødes, så kunne I invitere mig med, og vi kunne undersøge hvilket paradigme jeres virksomhed reelt udøver, og hvordan det påvirker forretningen. Hvordan kan transparens og transformation tjene jer, og sikre at I tjener endnu mere?

Share Button
,

Business Jam #5 Med Christian Campbell

Mod, lederskab og selvindsigt. Heidi Lund og Christian Campbell jammer om ledelse, resultater, mod, begrænsninger og meget mere. 12 intense og inspirerende minutter for enhver leder.

Read more

Share Button
, ,

Dansen imellem succes og fiasko

Hvad har dans, business og succes/fiasko med hinanden at gøre, og hvordan kan de være afgørende for dig? Læs meget mere om det her.

Read more

Share Button
,

Sådan får du som leder 5 kvarter i timen

En god måde at definere ledelse på, med formålet for øje, at gøre det nemmere at tale om og udføre i hverdagen, er opdelingen lederskab og management. Lederskab værende det der handler om mennesker og relationer, og management værende det der handler om alt det strukturelle og konkrete.

Og det er jo nemt nok!?!?
For fleste af os handler arbejdsdagen om opgaver, der består af flere forskellige elementer, som vi skal skabe overblik over, og derfra levere tilpassede og virkningsfulde løsninger. Det professionelle liv er ikke længere lige til og simpelt. Som leder er det at forholde sig til KPI’er, ildebrande rundt omkring, eget skrivebord, de andres skrivebord, at resultaterne opnås og andre menneskers tanker, ord, følelser og handlinger. Og det er jo nemt nok!?!?

Jeg væltede rundt
Jeg husker tydeligt mig selv i mine første lederjobs: Fra kl 06:00 til 08:00 passede jeg mit eget skrivebord. Mellem 08:00 og 16:00 passede jeg de andres, og fra 16:00 – ?? passede jeg mit eget skrivebord igen. Det var ikke effektivt, og jeg endte fuldstændigt udkørt mentalt og 25 kg tungere. Jo jo, jeg stor trivedes (læs ironien) men leverede overordentligt gode resultater – så jeg var vel en succes?

Helt simpelt
En lang historie kortere endte op med gennembrud.nu-systemet, som bl.a. arbejder med opdelingen management og lederskab. Det handler om at skabe struktur på alt det, der handler om management, og lade det køre via automatikker og rutiner. Herfra at reservere så meget facetime som overhovedet muligt til opbygge relationer, med de mennesker vi omgås med i vores professionelle liv (Privat gælder det samme). Brug ikke facetime med folk på managementdelen – sagt sådan lidt firkantet.

Muligheden
Hvis du gerne selv vil optimere, hvad du får ud af din tid, så se/hør Sebastien fortælle om, hvordan denne opdeling har virket effektivt for ham.

Share Button